Marina Klačmer Čalopa nova dekanica FOI-ja

Marina Klačmer Čalopa nova dekanica FOI-ja

Prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa danas je na Fakultetu organizacije i informatike izabrana za novu dekanicu FOI-ja. Trogodišnji mandat joj počinje u listopadu.

Rođena je 1977. u Varaždinu gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a doktorirala je 2008. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, obranom doktorske disertacije na temu Teorija agenata i korporacijsko upravljanje u praksi hrvatskih dioničkih društava pod mentorstvom prof. dr. sc. Silvija Orsaga.

Od studenog 2001. zaposlena je na Fakultetu organizacije i informatike. Kao redovita profesorica, nastavne aktivnosti obavlja u sklopu Katedre za gospodarstvo (Financijske institucije i tržišta, Osobne financije, Upravljanje institucionalnim investitorima, Poduzetnički pothvat) i Katedre za organizaciju (Strategijski menadžment, Korporacijsko upravljanje, Strategija upravljanja ljudskim potencijalima). Članica je Laboratorija za poduzetništvo i Laboratorija za strateško planiranje i odlučivanje. Sunositeljica je kolegija na doktorskom studiju Informacijske znanosti, a tijekom godina uvela je više novih nastavnih programa te kontinuirano inovira postojeće nastavne sadržaje. 

S bogatim iskustvom u radu Uprave Fakulteta, prvo kao pridružena članica i voditeljica studija Ekonomika poduzetništva, profesorica Klačmer Čalopa dolazi na mjesto dekanice Fakulteta s pozicije prodekanice za poslovanje i ljudske potencijale. Do sada je sudjelovala je na tri znanstvena nacionalna projekta MZOS-a. Bila je koordinatorica IPA prekograničnog programa Slovenija–Hrvatska 2007.–2013. Poduzetnička edukacija učenika / studenata inovatora Europe (Edu-preneur), zatim koordinatorica Erasmus projekta European Business Skills te je vodila projekt 3P – Planiram, Poduzimam, Promoviram iz programa ESF Obrazovanje za poduzetništvo i obrt. Bila je suradnica na Interreg projektu DIGITRANS i  ABCitiEs te Horizon 2020 (CRISS). Aktivno sudjeluje i na projektu „e-Škole“, a kao istraživačica i na projektu Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja financiranog iz Hrvatske zaklade za znanost. 

Autorica je većeg broja znanstvenih i stručnih radova te sveučilišnog udžbenika Financijske institucije i tržište kapitala, a članica je organizacijskih i programskih odbora znanstvenih konferencija.

Njezino područje ekspertize veže se uz područja poduzetništva, poslovnih financija, strategijskog menadžmenta i korporacijskog upravljanja. Uz navedena primarna područja interesa, a zbog sudjelovanja na više znanstvenih i stručnih projekata, širila je svoj interes i na druga područja. 

U novom mandatu, na čelu institucije s više od 150 zaposlenih i oko 2700 studenata, Marina Klačmer Čalopa u svom programu naglasak će staviti na stjecanje međunarodnih akreditacija, povećanje internacionalizacije i projektne suradnje te kvalitetan nastavni i znanstveni rad, temeljen na kontinuiranoj evaluaciji i modernizaciji studijskih programa u STEM interdisciplinarnom području te primjeni interaktivnog i istraživačkog učenja, kao i kreativnog i kritičkog mišljenja u učenju i poučavanju. Klačmer Čalopa želi staviti i veći naglasak na osnaživanje ljudskih potencijala i usavršavanje znanstvenika i djelatnika FOI-ja, s naglaskom na uključivanjem sve većeg broja žena u interdisciplinarno STEM područje. Jedan od većih izazova bit će internacionalizacija doktorskog studija Informacijske znanosti te uspostava novog doktorskog studija Upravljanje digitalnim inovacijama, koji je napravljen u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. I dalje će ustrajati na proširenju prostornih kapaciteta Fakulteta kroz projekt Sveučilišni kampus 2 – Varaždin te izgradnju Centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, projekta koji je FOI u suradnji s Gradom Varaždinom prijavio na ITU mehanizam. 

Dekana bira Fakultetsko vijeće na vrijeme od tri godine, a mandat dekana može se ponoviti samo jednom uzastopno.